"); } var firstImg=imagesLi.find("a:first img"); if(firstImg.length>0){ changeBigImg(firstImg.get(0)); } FrontProducts_detail02_initScrollCount(); if(jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10ScrollDiv").length>0){ FrontProducts_detail02_initScroll(); } } }); } function FrontProducts_detail02_initScrollCount(){ var maxImageNum =jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10Picarea").innerWidth() / jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").outerWidth(true); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").hide(); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").each(function (i){ if(i < maxImageNum - 1){ jQuery(this).show(); } }); } function FrontProducts_detail02_recalculated(){ var j=0; var maxImageNum =jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10Picarea").innerWidth() / jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").outerWidth(true); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").each(function (i){ if(jQuery(this).is(":visible")){ if(maxImageNum a:first").is(":visible")){ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgL").attr("src",preNOImg); }else{ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgL").attr("src",preCurrentImg); } if(jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:last").is(":visible")){ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgR").attr("src",nextNOImg); }else{ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgR").attr("src",nextCurrentImg); } jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgR").parent().show(); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgL").parent().show(); } function FrontProducts_detail02_scroll(divId, px){ if(px>0 && jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:first").is(":hidden")){ var a = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:first").prevAll("a:first"); var b = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:last"); jQuery(a).show("normal",FrontProducts_detail02_initScroll); jQuery(b).hide(); }else if(px<0 && jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:last").is(":hidden")){ var a = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:last").nextAll("a:first"); var b = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:first"); jQuery(a).show(); jQuery(b).hide("normal",FrontProducts_detail02_initScroll); } FrontProducts_detail02_recalculated(); } function changeBigImg(thisobj){ var imgUrl=jQuery(thisobj).attr("src"); var bigImgUrlObj=jQuery("#FrontProducts_detail02-111_bigImgUrl"); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_bigImg").attr("src",imgUrl); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_bigImg").attr("jqimg",imgUrl); if(bigImgUrlObj.length>0){ if(bigImgUrlObj.hasClass("bigforImg")){ bigImgUrlObj.attr("href",imgUrl); } } jQuery(document).ready(function (){ jQuery("#FrontProducts_detail02-111 div.picarea div.imgbox ul li img").hover(function(){ $(this).addClass("currentSmallImg"); },function(){ $(this).removeClass("currentSmallImg"); jQuery(".currentSmallImg").removeAttr("class"); jQuery(thisobj).attr("class","currentSmallImg"); }) }) }

 • 名称: 滚塑皮划艇

 
 滚塑皮划艇 工艺的特点是:
 
 1,滚塑模具成本低:同等规格大小的产品,滚塑模具的 成本约是吹塑、注塑模具成本的1/3到1/4;
 
 2,滚塑产品边缘强度好,滚塑可以实 现产品边缘的厚度超过5个毫米,彻底解决中 空产品边缘较薄的问题;
 
 3,滚塑可以安 置各种镶嵌件;
 
 4,滚塑产品的 形状可以非常复杂,且厚度超过5个毫米;
 
 5,滚塑可以生 产全封闭产品;
 
 6,无须调整模具,滚塑产品的 壁厚可以自由调整(2mm以上)。
 
 7,产品中空无缝,但可以调整壁厚,使产品具高强度。
 
 8,可提供多种 表面花纹处理,生产各种颜色制品,可作防紫外 线抗老化处理。

 

 
友情链接:    閫氭瘮鐗涚墰妫嬬墝瀹樻柟姝g増涓嬭浇   鐪嬬墝鎶㈠簞鐗涚墰鎶  澶╁ぉ褰╃エ濞变箰   鏂楃墰妫嬬墝app浠g悊   璧岄挶鐐搁噾鑺