"); } var firstImg=imagesLi.find("a:first img"); if(firstImg.length>0){ changeBigImg(firstImg.get(0)); } FrontProducts_detail02_initScrollCount(); if(jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10ScrollDiv").length>0){ FrontProducts_detail02_initScroll(); } } }); } function FrontProducts_detail02_initScrollCount(){ var maxImageNum =jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10Picarea").innerWidth() / jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a").outerWidth(true); jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a").hide(); jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a").each(function (i){ if(i < maxImageNum - 1){ jQuery(this).show(); } }); } function FrontProducts_detail02_recalculated(){ var j=0; var maxImageNum =jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10Picarea").innerWidth() / jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a").outerWidth(true); jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a").each(function (i){ if(jQuery(this).is(":visible")){ if(maxImageNum a:first").is(":visible")){ jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_clickimgL").attr("src",preNOImg); }else{ jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_clickimgL").attr("src",preCurrentImg); } if(jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a:last").is(":visible")){ jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_clickimgR").attr("src",nextNOImg); }else{ jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_clickimgR").attr("src",nextCurrentImg); } jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_clickimgR").parent().show(); jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_clickimgL").parent().show(); } function FrontProducts_detail02_scroll(divId, px){ if(px>0 && jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a:first").is(":hidden")){ var a = jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a:visible:first").prevAll("a:first"); var b = jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a:visible:last"); jQuery(a).show("normal",FrontProducts_detail02_initScroll); jQuery(b).hide(); }else if(px<0 && jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a:last").is(":hidden")){ var a = jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a:visible:last").nextAll("a:first"); var b = jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_key10imglist > a:visible:first"); jQuery(a).show(); jQuery(b).hide("normal",FrontProducts_detail02_initScroll); } FrontProducts_detail02_recalculated(); } function changeBigImg(thisobj){ var imgUrl=jQuery(thisobj).attr("src"); var bigImgUrlObj=jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_bigImgUrl"); jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_bigImg").attr("src",imgUrl); jQuery("#FrontProducts_detail02-khal_bigImg").attr("jqimg",imgUrl); if(bigImgUrlObj.length>0){ if(bigImgUrlObj.hasClass("bigforImg")){ bigImgUrlObj.attr("href",imgUrl); } } jQuery(document).ready(function (){ jQuery("#FrontProducts_detail02-khal div.picarea div.imgbox ul li img").hover(function(){ $(this).addClass("currentSmallImg"); },function(){ $(this).removeClass("currentSmallImg"); jQuery(".currentSmallImg").removeAttr("class"); jQuery(thisobj).attr("class","currentSmallImg"); }) }) }

  • 名称: 世博会

  2010年,我们非常荣 幸的能与世博会贡献我们的力量,成功完成了 马德里馆空心树项目所有家具的制造,我们是国内 唯一一家与世博会马德里馆合作的滚塑制造商。
 
  从接到定单 到确认交货,仅仅两个月,由于时间紧急,任务重。为了能保质 保量的完成定单任务,我司成立专案小组,专人专职负责,以确保生产顺利完成。
 
  于4月14日下午送到世博园,确保了4月15日马德里馆 的正常试运行。
友情链接:    浼樺嘲妫嬬墝缃戠珯   鐪嬬墝鎶㈠簞鐗涚墰璧㈢幇閲  璧岄挶鐐搁噾鑺  灏忚薄妫嬬墝棣栭〉   鐪嬬墝鎶㈠簞鐗涚墰鎶